Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden NRTO

De Versnelde opleidingen vallen onder de wet- en regelgeving van afstandsonderwijs.

Algemene Voorwaarden NRTO B2B

Gedragscode Consumenten

Gedragscode Bedrijven

Privacyverklaring

Klachtenprocedure

Artikel 1: Definities

1. Esthetica Opleidingen, gevestigd te Breda: opleider
2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;
3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij Esthetica Opleidingen of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
4. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
5. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie i.e. Stichting TCI.

Artikel 2: Indienen van een klacht
1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van Esthetica Opleidingen.
2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.
3. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Artikel 3: Behandeling van de klacht
1. De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 14 dagen.
2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
3. Binnen ten hoogste 4 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

Artikel 4: Uitspraak
1. Binnen 4 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. Mocht er langere tijd noodzakelijk zijn, dan krijgt de klager hierover binnen de eerder genoemde 4 weken bericht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
2. Een afgehandelde klacht wordt 1 jaar na indiening bewaard in het daarvoor bestemde dossier.
3. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl.
4. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor beide partijen.

Artikel 5: Ingangsdatum
1. Deze regeling geldt vanaf 27 juli 2021

Mocht u de algemene voorwaarden toegestuurd willen krijgen, stuur ons dan een mail. 

Opleidingen Uiterlijke verzorging

AFSPRAAK

Kom vrijblijvend langs,
bel ons op 076 514 64 66