Voorwaarden inschrijving / aanmelding opleiding particulieren

Hieronder zijn enkele aanvullende voorwaarden die expliciet gelden voor inschrijvingen en overeenkomsten door en voor particulieren.

– Indien de leerling zicht inschrijft voor een opleiding die start binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst c.q. aanmelding via de website of telefoon, dan is de overeenkomst onherroepelijk.

Klachtenprocedure

Artikel 1: Definities

1. Esthetica Opleidingen, gevestigd te Breda: opleider
2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;
3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij Esthetica Opleidingen of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
4. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
5. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie i.e. Stichting TCI.

Artikel 2: Indienen van een klacht
1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van Esthetica Opleidingen.
2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht
1. De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 14 dagen.
2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
3. Binnen ten hoogste 4 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

Artikel 4: Uitspraak
1. Binnen 6 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 5: Ingangsdatum
1. Deze regeling geldt vanaf 1 augustus 2012

Esthetica Opleidingen

AFSPRAAK

Kom vrijblijvend langs,
bel ons op 076 514 64 66

Allround Schoonheidsspecialist

Aanmelden voor nieuws van Esthetica

Schrijf je in op de nieuwsbrief, dan mis je niets.

Bedankt, je ontvangt nog een bevestigingslink per E-mail